Peer-reviewed Journals

J25. Recent advances in the mechanics of 2D materials

Guorui Wang#, Hongyu Hou#, Yunfeng Yan, Ritesh Jagatramka, Amir Shirsalimian, Yafei Wang, Binzhao Li, Matthew Daly* and Changhong Cao*

International Journal of Extreme Manufacturing (in submission), 2022

J24. Micro-manufactured low-profile CNT-based tactile sensor for large compressive strain sensing

Changhong Cao, Michael S. H. Boutilier, Sanha Kim, S. Mohadeseh Taheri-Mousavi, Nigamaa Nayakanti, Ricardo Esteban Roberts-Ugrinovic, Crystal Owens, A. John Hart*

Microsystem and Nanoengineering (in submission), 2022

J23. Printed flexible mechanical sensors

Samuel Smocot#, Zixin Zhang#, Lingzhi Zhang, Shu Guo*, Changhong Cao*

Nanoscale, 2022 (accepted for publication)

J22. Multiscale plasmonic refractory nanocomposites for high-temperature solar photothermal conversion

Huang, Zhequn; Cao, Changhong; Wang, Qixiang; Zhang, Heng; Owens, Crystal; Hart, A. John; Cui, Kehang

Nano Letters, 2022 (accepted for publication)

J21. A review of assembly techniques for fabricating twisted bilayer graphene

Changhong Cao*, Tongyu Wu, Yu Sun*

J. Micromech. Microeng, 2021, 31 114004

Michael SH Boutilier, Changhong Cao, Nigamaa Nayakanti, Sanha Kim, Seyedeh Mohadeseh Taheri-Mousavi, A John Hart

ACS Appl. Mater. Interfaces, 2021, 13, 1, 1192–1203

Sei Jin Park, Jungho Shin, Daniel J Magagnosc, Sanha Kim, Changhong Cao, Kevin T Turner, Prashant K Purohit, Daniel S Gianola, Anastasios John Hart

ACS Nano, 2020 

J18. Direct Characterization of Stress-Strain Relationship for Quantifying Single Cell Elasticity

Xian Wang, Changhong Cao, Jingcheng Shan, Yakun Zhao, Tobin Filleter, Yu Sun

Biophysical Journal, 2020, V118, I3

Sanha Kim, Yijie Jiang, Kiera L. Thompson Towell, Michael S. H. Boutilier, Nigamaa Nayakanti, Changhong Cao, Chunxu Chen, Christine Jacob, Hangbo Zhao, Kevin T. Turner, and A. John Hart. 

Science Advances, 2019, Vol. 5, no. 10, eaax4790, DOI: 10.1126/sciadv.aax4790

Changhong Cao, Zhuoran Zhang, Maedeh Amirmaleki, Jason Tam, Wenkun Dou, Tobin Filleter, and Yu Sun

Applied Materials Today, 2019, Volume 14, Pages 102-107

Maedeh Amirmaleki, Changhong Cao, Biqiong Wang, Yang Zhao, Teng Cui, Jason Tam, Xueliang Sun, Yu Sun and Tobin Filleter

Nanoscale, 2019, 11 (40), 18730-18738

Aleksander Labuda, Changhong Cao, Tim Walsh, Jieh Meinhold, Roger Proksch, Yu Sun, Tobin Filleter

Review of Scientific Instruments, 2018, 89, 093701

Teng Cui, Sankha Mukherjee, Changhong Cao, Parambath M Sudeep, Jason Tam, Pulickel M Ajayan, Chandra Veer Singh, Yu Sun, Tobin Filleter

Carbon, 2018, 136 (2018) 168-175

Xian Wang, Haijiao Liu, Min Zhu, Changhong Cao, Zhensong Xu, Yonit Tsatskis, Kimberly Lau, Chikin Kuok, Tobin Filleter, Helen McNeill, Craig A Simmons, Sevan Hopyan, Yu Sun

Journal of Cell Science, 2018, jcs.209627

Changhong Cao, Sankha Mukherjee, Jane Y Howe, Doug D Perovic, Yu Sun, Chandra Veer Singh, Tobin Filleter

Science Advances, 2018, 4: eaao7202

Changhong Cao, Sankha Mukherjee, Jian Liu, Biqiong Wang, Maedeh Amirmaleki, Zhuole Lu, Jane Y Howe, Doug Perovic, Xueliang Sun, Chandra Veer Singh, Yu Sun, Tobin Filleter

Nanoscale, 2017, 11678-11684

Min Liu, Yuanjie Pang, Bo Zhang, Phil De Luna, Oleksandr Voznyy, Jixian Xu, Xueli Zheng, Cao Thang Dinh, Fengjia Fan, Changhong Cao, F Pelayo García De Arquer, Tina Saberi Safaei, Adam Mepham, Anna Klinkova, Eugenia Kumacheva, Tobin Filleter, David Sinton, Shana O Kelley, Edward H Sargent

Nature, 2016, 537, page 382–386

Changhong Cao, Jane Y Howe, Doug Perovic, Tobin Filleter, Yu Sun

Nanotechnology, 2016, 27(28) 28LT01

Matthew Daly*, Changhong Cao*, Hao Sun, Yu Sun, Tobin Filleter, Chandra Veer Singh (* Equal contribution)

ACS Nano, 2016, 10 (2), pp 1939–1947

Changhong Cao, Matthew Daly, Brandon Chen, Jane Y Howe, Chandra Veer Singh, Tobin Filleter, Yu Sun

Nano Letters, 2015, 15 (10), 6528-6534

Changhong Cao, Matthew Daly, Chandra Veer Singh, Yu Sun, Tobin Filleter

Carbon, 2015, 81 (0), 497-504

Changhong Cao, Yu Sun, Tobin Filleter

Journal of Materials Research, 2014, 29 (03), 338-347

Seongchan Pack, Ezra Bobo, Neil Muir, Kai Yang, Sufal Swaraj, Harald Ade, Changhong Cao, Chad S Korach, Takashi Kashiwagi, Miriam H Rafailovich

Polymer, 2012, 53 (21), 4787-4799

Changhong Cao, Alex Reiner, Chunhui Chung, Shuo-Hung Chang, Imin Kao, Robert V Kukta, Chad S Korach

Carbon, 2011, 49 (10), 3190-3199

Seongchan Pack, Takashi Kashiwagi, Changhong Cao, Chad S Korach, Menachem Lewin, Miriam H Rafailovich

Macromolecules, 2010, 43 (12), 5338-5351

 

Books & Book Chapters

B1. Transfer printing technologies and applications

Changhong Cao and Yu Sun

In prep with Elsevier, in press in 2023

BC2. Mechanical characterization of graphene

Changhong Cao, Xuezhong Wu, Xiang Xi, Tobin Filleter, Yu Sun

BC1. Measurement of structural variations in enamel nanomechanical properties using quantitative atomic force acoustic microscopy

Wei Zhao, Changhong Cao, Chad S Korach

Peer-reviewed Conference Papers

C2. A MEMS device for fracture toughness measurement of 2D nano films under TEM imaging

Changhong Cao, Jane Y Howe, Daniel Yin, Tobin Filleter, Yu Sun

C1. Mechanical characterization of thin films using a MEMS device inside SEM

Changhong Cao, Brandon Chen, Tobin Filleter, Yu Sun